Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittely on työkalu, joka mahdollistaa systemaattisen liiketoiminnan ja sitä tukevien prosessien sekä sähköisten palveluiden tavoitetilan määrittelyn sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Vaatimuksia kerätään tyypillisesti loppukäyttäjien, liiketoimintojen ja teknologian näkökulmista.

Vaatimusmäärittelyä hyödynnetään hankinnan kilpailutuksista toteutuksen kautta aina hyväksymistestauksiin asti. 

Vaatimusten keruu

Vaatimusten keruu on vaatimusmäärittelyn kriittisin työvaihe. Työvaiheen aikana kohde- ja sidosryhmät sitoutetaan, työpajojen ja haastatteluiden lisäksi, liiketoiminnan tavoitteelliseen strategiseen tai operatiiviseen kehittämiseen. Työmenetelmiä valittaessa, asiakasorganisaation yrityskulttuurin ja kehittämisen kontekstin huomioinen, on merkittävä onnistumisen edellytys vaatimusmäärittelylle. Sinisen Meteoriitin konsultit käyttävät lukuisia fasilitoinnin menetelmiä, joita hyödynnetään tilanne- ja tarvekohtaisesti vaatimusten keruun yhteydessä.

Vaatimusten aiheluokittelu

Vaatimukset luokitellaan aiheluokkiin dokumentoinnin yhteydessä. Luokittelun tarkoituksena on tunnistaa loogisia kehittämisen aihealueita, jotka osoittavat kehittämisen laajimman mittakaavan nimetyn aihealueen osalta, yksittäisen vaatimuksen osoittaessa kehittämisen suppeimman mittakaavan. Esimerkkejä aiheluokista ovat digitaalinen strategia, palveluistaminen, käytettävyys, strateginen viestintä, brändi-ilme, sisältörakenne, sosiaalinen media, jne.

Vaatimusten katselmointi, priorisointi ja hyväksyntä

Vaatimusten katselmoinnin yhteydessä tyypillisesti hyväksytään ja priorisoidaan vaatimusten aiheluokat ja vaatimukset vasten määriteltyjä kriteereitä esim. liiketoimintastrategia, digitaalisen strategian linjaukset, kustannustehokkuus, prosessien sähköistäminen, jne. Priorisoinnilla ja hyväksynnällä ohjataan ja vaiheistetaan liiketoiminnan ja sitä tukevien prosessien sekä sähköisten palveluiden tavoitetilan määrittelyä. Samassa yhteydessä luodaan mahdollisuudet myös ketterien projektimenetelmien hyödyntämiselle operatiivisen tason kehittämistyössä. 

Vaatimusten analysointi ja ratkaisuiden määrittely

Vaatimukset analysoidaan tilanteesta ja tarpeesta riippuen riittävälle tarkkuustasolle, esim. tavoitetilan erot nykytilaan, kohde- ja sidosryhmien saavuttamat hyödyt, riskitekijät, valmisohjelmiston kyvykkyydet, ratkaisuvaihtoehdot, kustannushyödyt, jne. 

Ratkaisuvaihtoehdot analysoidaan ja katselmoidaan sekä hyväksytään asiakasorganisaatiolle parhaiten soveltuva ratkaisu vasten määriteltyjä kriteereitä.

Vaatimusmäärittely jää projektin jälkeen asiakasorganisaation liiketoiminnan ja sitä tukevien prosessien sekä sähköisten palveluiden kehittämisen työkaluksi.